Obchodné podmienky internetového obchodu www.ezdekor.sk

Nakupovanie tovaru v internetovom obchode predávajúceho môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel:

I. Objednávka

1.        Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou obchodného vzťahu uzatvoreného medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.        Odlišné dohody dohodnuté pri objednávaní tovaru majú prednosť pred znením týchto obchodných podmienok, ale musia byť dohodnuté písomnou formou a potvrdené predávajúcim a kupujúcim.

3.        Kupujúci objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na stránke www.ezdekor.sk písomnou formou (objednávka cez e-shop). Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

4.        Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.V prípade nedostupnosti tovaru  najneskôr do 48 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim a oznámi možnú dodaciu dobu alebo termín odberu. V prípade dohodnutia osobnej dopravy predávajúcim/pri väčších množstvách/ objednaného tovaru ku kupujúcemu zašle predávajúci kupujúcemu po objednaní cenu dopravy. Objednávka sa v takomto prípade stáva záväznou až po písomnom potvrdení ceny dopravy kupujúcim.

5.        Zaslaním objednávky kupujúceho predávajúcemu udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov. Údaje o kupujúcom budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

II. Cena, dodacie lehoty a platobné podmienky

1.        Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov, materiálu a pod.. Platná cena produktu bude kupujúcemu vždy oznámená pri overovaní objednávky.

2.        Spôsob dopravy si volí kupujúci pri objednaní tovaru vo formulári objednávky. Kupujúci má na výber z nasledovných spôsobov dopravy:

o    a)osobný odber u predávajúceho

o    b)doprava prostredníctvom kuriérskej spoločnosti

 

a)Osobný odber u predávajúceho

o    objednaný tovar, ktorý je skladom si môže kupujúci vyzdvihnúť po potvrdení objednávky predávajúcim v sídle spoločnosti predávajúceho

o    objednaný tovar, ktorý nie je skladom a tovar na objednávku si môže kupujúci vyzdvihnúť v termíne dohodnutom s predávajúcim. Termín dodania tovaru na objednávku je podľa požiadavky výroby a dodávky tovaru spravidla približne 3-4 týždne.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke. V prípade nevyzdvihnutia tovaru vyrobeného na objednávku kupujúcim do 10 dní od oznámenia (emailom, telefonicky) vzniká právo účtovať kúpnu cenu a skladné vo výške 3€ bez DPH za deň skladovania. Predávajúci je oprávnený tovar zadržiavať, dokiaľ mu kupujúci neuhradí okrem kúpnej ceny i skladné.

b)Doprava prostredníctvom kuriérskej spoločnosti a doprava predávajúcim:

o    Kupujúci si pri objednaní zvolí spôsob dopravy, vzhľadom na rozmer a povahu tovaru tovar zasielame kurierskou spoločnosťou alebo prevzatie tovaru v predajni predávajúceho.

o    Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a podpísať Protokol o doručení a odovzdaní tovaru v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke. Splnenie dodávky sa považuje okamihom dodania tovaru na miesto uvedené v objednávke a jeho fyzickým prevzatím kupujúcim alebo v prípade jeho neprítomnosti ním splnomocnenou osobou od kuriéra alebo v predajni predávajúceho. Splnomocnená osoba je povinná preukázať predávajúcemu doklady potvrdzujúce splnomocnenie kupujúcim. V prípade odmietnutia prevzatia tovaru kuriérska spoločnosť vyznačí odmietnutie v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. V prípade nutnosti opakovaného zaslania objednaného tovaru z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom ako miesto dodania v objednávke, všetky vzniknuté náklady hradí kupujúci.

Tovar skladom:

§  ak nebola dodacia lehota dohodnutá inak, zaväzuje sa predávajúci zaslať objednaný tovar kupujúcemu do 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky kupujúcim

 

Tovar na objednávku:

§  dodacia lehota pri tovare na objednávku  alebo pri tovare  ktorý nie je skladom bude oznámena kupujúcemu ktorý potvrdením termínu dodania  súhlasí s navrhnutou  dodacou dobou.

 

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované. Kupujúci je v takomto prípade povinný zachovať originálny obal, v ktorom bol tovar doručený.

3.        Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve po úhrade pri prevzatí na dobierku alebo úhrade na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar predávajúceho.

4.        Údaje o tovare uvedené na internetovej stránke predávajúceho, v katalógoch a pod. sú orientačnými údajmi.

5.        Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.

6.        Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom jeho prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

III. Odstúpenie od zmluvy

1.        Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho.

Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. Tovar sa nevracia na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku sa neprijíma a vracia späť.

Ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, použitý, resp. v stave, ktorý nezodpovedná stavu, v ktorom bol predávajúcim kupujúcemu odoslaný, berie kupujúci na vedomie, že je predávajúci oprávnený o takto vzniknutú škodu ponížiť sumu, ktorá má byť kupujúcemu za objednaný tovar vrátená.

2.        Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar, vopred dohodnutým spôsobom späť.
Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci. Výnimku tvorí iba tovar, ktorý nezodpovedal požadovanej kvalite a súčasne bol vadný, v tomto prípade kupujúci náklady spojené s jeho vrátením neznáša.
Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

o    a)ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

o    b)ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho (tovar na vyrobený objednávku) alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

3.        V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 5 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 20% z fakturovanej sumy.

4.        Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

5.        Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

o    a) je tovar nedostupný, sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

o    b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru alebo materiálu

V takomto prípade je predávajúci povinný informovať o tejto skutočnosti kupujúceho a vrátiť kupujúcemu prípadnú zaplatenú zálohu do 15 dní od oznámenia o zrušení objednávky (odstúpení od zmluvy).

IV. Záruka a servis

1.        4.1 Záruka sa poskytuje na kompletnosť, farebné prevedenie a výrobné vady tovaru tzn. nedostatky a poškodenia  materiálu prípadne povrchovej úpravy/farby/ tovaru.

2.        4.2 Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba stanovená na 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú vždy u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený. Reklamovať je možné len tovar u predávajúceho zakúpený a zaplatený.
Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení s dokladmi a informáciami potrebnými na posúdenie reklamácie:

1.        dátum dodania alebo prevzatia tovaru u predávajúceho

2.        kópiu faktúry o kúpe tovaru u predávajúceho

3.        reklamované množstvo

4.        na požiadanie predávajúceho predloží kupujúci aj fotodokumentáciu
V prípade, že bol k reklamovanému tovaru vydaný záručný list, ale kupujúci ho stratil, postačujú na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) ostatné uvedené doklady. Na takýto tovar sa poskytne 24-mesačná záruka.

3.        Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom zo strany kupujúceho alebo osoby. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

4.        V prípade uplatňovania reklamácie sa kupujúcemu odporúča telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Kupujúci nie je oprávnený reklamovanú vadu odstraňovať sám. V prípade, že tak učiní, stráca nárok na úhradu všetkých nákladov s týmto spojených.

5.        Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru v sídle predávajúceho.
Doba uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady na tovare, t. j. odo dňa dodania reklamovaného tovaru predávajúcemu až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Predávajúci si vyhradzuje právo voľby spôsobu vybavovania reklamácie. Predávajúci oznámi kupujúcemu vybavenie reklamácie telefonicky, emailom alebo poštou. Informovanie emailom o vybavení reklamácie má rovnakú platnosť ako informovanie listom prostredníctvom pošty.

Predávajúci vydá kupujúcemu Reklamačný protokol s uvedením, kedy právo uplatnil, s informáciou o vykonaní opravy a dobe jej trvania. Toto potvrdenie je kupujúci povinný predložiť pri opakovanej reklamácii. Kupujúci je povinný prevziať reklamovaný tovar najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o uzavretí reklamácie. V prípade ak tak neurobí, má predávajúci právo účtovať poplatok za skladovanie jeho tovaru vo výške 3€ bez DPH za deň skladovania.

                        Predávaný tovar musí byť využívaný len k účelu, k akému je určený a použitý len v podmienkach podľa      doporučenia predávajúceho.

V. Záverečné ustanovenia

1.        Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením alebo oznámením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, že s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dobrovoľne plniť.

2.        Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

3.        V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné alebo sa stane neplatným, nebude tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

4.        Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

5.        Práva a povinnosti kupujúceho nie sú bez písomného súhlasu predávajúceho prevoditeľné na tretie osoby.

6.        Údaje zverejnené na stránke predávajúceho sú výlučným vlastníctvom predávajúceho a je zakázané ich kopírovať alebo využívať iným spôsobom ako je dovolené.

7.        Právne vzťahy týmito obchodnými podmienkami neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Zákona o elektronickom obchode, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav platných pre Slovenskú republiku. Akékoľvek právne spory sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka a budú riešené na príslušnom súde, ktorým je súd podľa sídla spoločnosti predávajúceho.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti: 01.11. 2013

#